Đăng ký quyền sử dụng đất – lần đầu

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu cần thủ tục gì?

– Điều kiện để xem xét cấp giấy chứng nhận lần đầu

– Đất đăng ký cấp giấy chứng nhận không thuộc đất phòng hộ, đất rừng và đất do người khác khai thác và quản lý 

– Đất được đăng ký tại xã/phường hoặc được sử dụng ổn định lâu dài không có tranh chấp và khiếu kiện

– Đất không phải là đất rạch hoặc đất sông, hồ được thể hiện và ghi nhận trên bản đồ địa chính hoặc số ; 02  được sang lấp trước đó sử dụng đến nay

– Đất chưa được cấp giấy chứng nhận cho người khác

ang ký quyền sử dụng đất

a)Trình tự thực hiện:

– Đo đạc thửa đất và nộp nội nghiệp: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện .

– Nộp hồ sơ khai trình nguồn gốc tại UBND Xã/phường: Nôp hồ sơ khai trình nguồn gốc và mẫu đơn 04 + bản vẽ đo đạc đã được nội nghiêp tại UBND xã/Phường để niêm yếu hồ sơ và xác nhận nguồn gốc đất với thửa đất xin được cấp giấy chứng nhận.

+ Hồ sơ sẽ được niêm yếu tại UBND xã/phường trong thời gian 15 ngày làm việc và đủ hồ sơ xin xác nhận nguồn gốc đất.

+ UBND xã/Phường sẽ lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc đất khai trinh để xác nhận hoặc căn cứ vào các giấy tờ của người xin xác minh nguồn gốc đất đó.

Trường hợp thửa đất có chông ranh qua thửa đất khác hoặc nguồn gốc có khác trong khai trình nguồn gốc đất của người xin xem xét nguồn gốc tại UBND xã/Phường sẽ xem xét và trả lại hồ  sơ để bổ túc lại và khai lại . 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện/ Quận để nội nghiệp bản vẽ đo đạc đất cần cấp giấy chứng nhận  

– UBND cấp xã/Phường xã minh nguồn gốc hồ sơ khai trình để đăng ký cấp giấy chứng nhận

– Sau đó nội về lại UBND Quận/huyện để xin xem xét cấp giấy chứng nhận 

Dịch vụ giấy tờ nhà đất

– Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK.

(2) Bản vẽ đo đạc nhà đất đã được nội nghiệp

(3) CMND + Hộ Khảu bản sao của người xin cấp giấy chứng nhận

(4) Một trong các loại giấy tờ chứng minh về nguồn gốc đất xin xem xét cấp giấy chứng nhận (kèm theo):

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu do UBND huyện/Quận cấp giấy chứng nhận ( Thường là 30 ngày).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Đối với cấp giấy chứng nhận lần đầu chỉ thu phí cấp giấy chứng nhận .

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.

– Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp Huyện/Quận.

– UBND cấp Quận huyện là cơ quan sẽ cấp giấy chứng nhận lần đầu cho người dân. 

quyền sử dụng đất

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để  Nhà nước quản lý. 

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT:

– Mẫu số 04a/ĐK: Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Mẫu số 04b/ĐK: Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất.

– Mẫu số 04c/ĐK: Danh sách các thửa đất nông nghiệp của cùng một người sử dụng, người được giao quản lý đất.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Đất đai năm 2013;

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

– Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

Hỗ trợ dịch vụ cho khách hàng tại TPHCM và các tỉnh thành trong cả nước.

Các bạn có thể tham khảo thêm website: https://nhadatdayroi.com tại mục tư vấn pháp lý nhé

Hotline: 0901 01 97 76 Tư Vấn Và Hỗ Trợ Dịch Vụ

Tách thửa hoặc hợp thửa đất, xin phép xây dựng, hoàn công nhà

Trả lời