Thẩm định giá tài sản – định giá tài sản

Thẩm định giá tài sản – định giá tài sản

 

Định giá, thẩm định giá tài sản là hoạt động mang tính khách quan trong kinh tế thị

trường, song hoạt động này liên quan đến lợi ích của nhiều chủ thể khác nhau. Để

giải quyết hài hòa các mối quan hệ lợi ích, nhà nước phải điều chỉnh các hoạt động

định giá, thẩm định giá tài sản bằng pháp luật.

Điều chỉnh các hoạt động định giá, thẩm định giá, pháp luật cần quy định cụ thể về

mục đích, nguyên tắc, phương pháp định giá, thẩm định giá, các chủ thể thực hiện

và trình tự, thủ tục thực hiện, giá trị pháp lý của kết quả được đưa ra…

Định nghĩa định giá

Định giá có thể được hiểu là việc đánh giá giá trị của tài sản phù hợp với thị trường

tại một địa điểm, thời điểm nhất định.

Khoản 9 Điều 4 Luật Kinh doanh bất động sản quy định: Định giá bất động sản là

hoạt động tư vấn, xác định giá của một bất động sản cụ thể tại một thời điểm xác

định.

Như vậy, định giá tài sản là việc tư vấn, định các mức giá cụ thể cho từng loại tài

sản làm căn cứ cho các hoạt động giao dịch mua, bán tài sản, hàng hóa, dịch vụ đó

trên thị trường.

– Đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá (các cơ

quan có thẩm quyền quy định) thì các mức giá cụ thể của từng loại tài

sản, hàng hóa mang tính bắt buộc mọi đối tượng tham gia hoạt động giao

dịch, mua bán phải thực hiện.

– Đối với các tài sản, hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục Nhà nước

định giá thì do các tổ chức, cá nhân tự định giá theo quy luật thị trường

làm cơ sở cho các hoạt động giao dịch mua bán, trao đổi.

thẩm định giá tài sản

Định nghĩa thẩm định giá

– Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù

hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn

của Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế.

– Thẩm định giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ được hiểu là quá trình xác định

giá thị trường của tài sản (hữu hình, vô hình, động sản, bất động sản),

hàng hóa, dịch vụ, là việc đánh giá và đánh giá lại giá trị tài sản theo giá

thị trường tại một thời điểm theo một chuẩn mực nhất định. Hiểu một

cách thực chất, thẩm định giá là xác định giá cả của tài sản trên thị trường

tại một thời điểm. Nó chính là việc xác định giá trị để tìm ra giá cả của tài

sản định bán trong một tập hợp giả định các điều kiện trên thị trường nhất

định.

 

– Công việc thẩm định giá do các nhà chuyên môn được đào tạo, có kiến

thức, kinh nghiệm, có tính trung thực, nghề nghiệp về giá thực hiện.

– Nói cách khác, thẩm định giá do các thẩm định viên về giá thực hiện theo

các tiêu chuẩn thẩm định giá do Nhà nước quy định. Kết quả của việc xác

định giá cả do các thẩm định viên về giá thực hiện là cơ sở để các tổ

chức, cá nhân có tài sản định ra mức giá phù hợp trong giao dịch.

 

Phân biệt giữa định giá và thẩm định giá

Sự khác nhau giữa định giá và thẩm định giá trong nền kinh tế thị trường được thể

hiện ở một số điểm cơ bản sau:

  1. Bản chất, mục đích định giá và thẩm định giá

Định giá là việc đánh giá giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa

điểm, thời điểm nhất định còn thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá

trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo

tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế.

Định giá thông qua các hình thức định giá cụ thể, giá chuẩn, khung giá, giá giới

hạn (giá tối thiểu, giá tối đa); thẩm định giá chỉ xác định duy nhất một mức giá tài

sản tại một địa điểm và thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá, kết quả

thẩm định giá được đưa ra chủ yếu là mang tính tư vấn.

Định giá tài sản để đưa tài sản vào lưu thông trong kinh tế thị trường, trên cơ sở đó

thúc đẩy thị trường phát triển. Thẩm định giá đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của

tài sản để tư vấn cho người có yêu cầu thẩm định giá sử dụng vào những mục đích

nhất định như mục đích bảo toàn tài sản, mua bán tài sản, thế chấp tài sản, tính

thuế, thanh lý tài sản,…

  1. Nguyên tắc

Định giá tài sản phải bảo đảm nguyên tắc:

– Định giá tài sản phải dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật, tính chất, vị trí, quy

mô, thực trạng của tài sản và giá thị trường tại thời điểm định giá ;

– Định giá tài sản phải độc lập, khách quan, trung thực và tuân thủ pháp luật.

Thẩm định giá theo nguyên tắc:

– Tuân thủ pháp luật, tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam ;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp và kết quả

thẩm định giá ;

– Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ và tính trung thực, khách

quan của hoạt động thẩm định giá ;

 

– Bảo mật các thông tin của đơn vị được thẩm định giá, trừ trường hợp đơn

vị được thẩm định giá đồng ý hoặc pháp luật có quy định khác 1 .

  1. Phương pháp định giá, thẩm định giá

– Định giá theo các phương pháp cơ bản như: phương pháp so sánh trực

tiếp; phương pháp thu nhập;…

– Thẩm định giá theo các phương pháp cơ bản như: Phương pháp so sánh;

phương pháp chi phí; phương pháp thu nhập; phương pháp lợi nhuận;

phương pháp thạng dư;…

  1. Chủ thể thực hiện

– Định giá do Nhà nước thực hiện với tư cách tổ chức quyền lực công,

thông qua đó thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước và với cả

tư cách chủ sở hữu (đối với tài sản của Nhà nước). Định giá còn do các tổ

chức, cá nhân thực hiện với tư cách chủ sở hữu tài sản hoặc với tư cách

người có quyền tài sản hoặc với tư cách người cung cấp dịch vụ định giá.

– Thẩm định giá phải do doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện, thông qua

hoạt động của thẩm định viên về giá.

 

Nếu quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật hoặc yêu cầu luật sư tham

gia các vụ việc , vui lòng liên hệ Văn phòng luật nhà đất để được hỗ trợ pháp

lý kịp thời.

Hoặc tham khảo thêm  https://nhadatdayroi.com ở mục tư vấn pháp lý.

Trả lời