Luật sư kinh tế nhầm chỉ các luật sư tư vấn tham gia trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại.

luật sư kienh tế

– Dịch vụ tư vấn thành lập công ty

– Dịch vụ tư vấn Tái cơ cấu Doanh nghiệp;

– Dịch vụ luật sư tư vấn đầu tư và lập dự án

– Tư vấn pháp luật thương mại

– Tư vấn pháp luật về hợp đồng.

Vai trò của luật sư kinh tế tham gia giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh thương mại

  1. Năng lực giải quyết tranh chấp của luật sư kinh tế tham gia giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại, tranh chấp hợp đồng, tranh chấp góp vốn, tranh chấp vay mượn
    – Luật sư kinh tế giải quyết tranh chấp về quản trị nội bộ doanh nghiệp (tranh chấp liên quan đến bổ nhiệm chức vụ, phân chia lợi nhuận, quy chế hợp tác kinh doanh, tranh chấp cổ đông, thành viên công ty, tranh chấp liên quan đến vốn góp, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần, điều lệ, hợp đồng lao động, tiền lương …)
    – Luật sư giải quyết tranh chấp trong quá trình tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên
    – Luật sư giải quyết tranh chấp trong quá trình xây dựng và thực hiện quy chế, nội quy doanh nghiệp, nội quy lao động
    – Luật sư giải quyết tranh chấp liên quan đến quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước bao gồm giải quyết các vấn đề về lao động, tài chính, điều lệ công ty cổ phần và các trình tự thực hiện cổ phần hoá

2, Luật sư kinh tế cung cấp các văn bản và tư vấn quy định pháp luật và các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính doanh nghiệp

-Luật sư tư vấn, soạn thảo, thẩm định các loại hợp đồng và văn bản mang tính pháp lý

– Tư vấn giải quyết tranh chấp trong và ngoài doanh nghiệp
– Tư vấn giải pháp xử lý nợ khó đòi; luật sư doanh nghiệp, luật sư kinh tế
– Tư vấn thành lập, thay đổi, mua bán, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp.
–  Tư vấn các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong hoạt động kinh doanh…
 
luật sư kinh tế
 
 Bạn cần luật sư kính tế hãy liên hệ:
0901 0190 776 sẽ đươc hỗ trợ và tư vấn miễn phí!
…………….
Tham khảo thêm website: https://nhadatdayroi.com ở mục tư vấn pháp lý nhé !